Polityka prywatności

Klauzula informacyjna (art.13 RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Biuro Rachunkowe ANEKS mgr Anna Jabłońska ul.
  Szymały 123/1 41-933 Bytom, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana
  danych osobowych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Anna Jabłońska, email: aneks.biurorachunkowe13@gmail.com
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia informacji, oferty, prowadzenia dokumentacji
  księgowej oraz prawnie uzasadnionych działań firmy.
 4. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania
  – wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
  – przenoszenia danych
  – cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego , w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Pani/ Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.